Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro

Joanna Rykowska, Janina Sawicka

Rykowska, Joanna
Sawicka, Janina
Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro
Globar crises influence on perspectives of the polish economy in euro zone
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 341-350

Streszczenie

W artykule zawarto genezę i opis współczesnego kryzysu finansowego. Na wstępie dokonano teoretycznej interpretacji tego problemu, a następnie przedstawiono analizę realnego oddziaływania kryzysu na sytuację gospodarczą w Europie i w Polsce. Celem jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na zmianę parametrów gospodarczych oddalających perspektywę wejścia Polski do UGW. W artykule dokonano oceny wypełniania kryteriów konwergencj z Maastricht, oraz opisano inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego kryzysu

Abstract

This article discusses the problem of the contemporary financial crisis. At the beginning has been made the theoretical interpretation of this problem, and then presents the practical effect of this phenomenon on the economic situation in Europe and in Poland. It shows the impact of the global economic crisis on the implementation of the Maastricht convergence criteria by Poland and an assessment and analysis of the countrys entry perspectives into the euro zone. At the and were described the issues of EU initiatives how to eliminate the negative effects of global crisis.