Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Iwona Pomianek

Pomianek, Iwona; ORCID: 0000-0002-2858-2714
Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego
Financial policy of selected communes in Warmia and Mazury province
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 42-49

Streszczenie

Możliwości inwestycyjne samorządów lokalnych, stanowiące istotny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, są w dużym stopniu uwarunkowane z jednej strony samodzielnością dochodową i wydatkową samorządów, a z drugiej – aktywnością w zakresie aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej. Wysoka samodzielność finansowa i aktywność cechowała gminy o wyższym poziomie rozwoju, według miernika rozwoju społeczno-gospodarczego Hellwiga. Z drugiej strony – gminy wiejskie oddalone od aglomeracji miejskich, o niższym poziomie rozwoju, cechowała bierność w aplikowaniu o dofinansowanie projektów, których realizacja właśnie tam byłaby najbardziej potrzebna

Abstract

Investment opportunities of local self-governments depend on revenue and expenditure autonomy of the self-governments as well as their level of activeness in applying for the European Union funds. A great level of financial autonomy and activeness characterised communes of a higher level of development, according to socio-economic development index of Hellwig. On the other hand, rural distant communes, less developed, remained passive while applying for the EU subsidies, even though such investments would have been there the most necessary.