Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki

Emilia Wróblewska

Wróblewska, Emilia
Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki
Local investments as an instrument of social-economic development on the example of the Ryki Community
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 65-75

Streszczenie

Inwestycje gmin w Polsce są ważnym czynnikiem ich rozwoju. Analiza działalności inwestycyjnej gminy Ryki położonej na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona w oparciu o dokumenty planistyczne, takie jak Wieloletni Plan Inwestycyjny i Lokalny Program Rewitalizacji jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na podstawie zawartych w artykule badań można wnioskować, iż gmina ta nie posiada zbyt ambitnych planów inwestycyjnych, a główne kierunki wydatków inwestycyjnych dotyczą transportu i łączności oraz oświaty i wychowania.

Abstract

Investments of communities in Poland are an important factor of their development. The analysis of investment activities in the Ryki community located on the territory of Lubelskie Voivodeship, carried out on the basis of planning documents, such as Multiannual Investment Plan and the Local Revitalisation Plan, is the subject of the paper. It stems from the analysis contained in the paper that the community has not got too ambitious investment plans and the main directions of investment outlays concern sectors of transport & communication as well as education & upbringing.