Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin

Marian Podstawka, Emil Rudowicz

Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743
Rudowicz, Emil
Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin
Utilization for example local taxes in creating the fiscal policy of communes
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 79-87

Streszczenie

Artykuł przedstawia ocenę polityki fiskalnej prowadzonej w gminach w Polsce w latach 2003-2008. Na przykładzie trzech podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) została przedstawiona analiza, której celem jest wskazanie wpływu zastosowanych ulg, zwolnień i umorzeń na dochody własne gmin. Autorzy podjęli próbę zobrazowania aktywności władz lokalnych na przykładzie prowadzonej polityki fiskalnej w ramach poszczególnych podatków lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku rolnego.

Abstract

This article presents an assessment of fiscal policies conducted in the municipalities in Poland in 2003-2008. The example of three local taxes (property tax, agricultural tax, forest tax) was made the analysis, which aims to identify the effect of its concessions, exemptions and remissions on their own income communities. The authors have attempted to illustrate the activities of local authorities on the example of fiscal policy under different local taxes from special regard agricultural tax.