Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce

Janusz Sarnowski

Sarnowski, Janusz
Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce
Terms of public finance reform in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 88-99

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono kwestie dotyczące reformy finansów publicznych w Polsce. Wykazano, że w procesie przygotowywania i wdrażania programów naprawy finansów publicznych występuje wiele różnorodnych barier, które powodują, że do chwili obecnej żadna z podjętych reform nie zakończyła się w pełni sukcesem. Aktualny stan finansów publicznych wymusza podjęcie działań na rzecz kompleksowej ich reformy. Dokonane zmiany w Ustawie o finansach publicznych, oraz planowane działania rządu na rzecz konsolidacji finansów publicznych to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Głęboką reformę finansów publicznych warunkuje określenia (i zaakceptowanie przez społeczeństwo) długookresowego modelu społecznoekonomicznego Polski. Pewna wizja tego modelu występuje w dokumencie rządowym: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Abstract

This elaboration introduces some problems of the public finance reform in Poland. It clearly shows that the proceeding of preparing and introducing public finance reforms have to face many barriers that bring about its limited effectiveness. The current situation of the public finances shows a need of their profound reform. The last changes in polish public finances legal regulation and the governmental project of consolidating public finances tend to be the first step in a new direction. The suggested reform should be preceded by preparation and social acceptance of a long-term socio-economic model, made specifically for Poland. Basic elements of that program are included in governmental document “Poland 2030. Development challenges”.