Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych

Katarzyna Gralak

Gralak, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7317-7833
Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych
Financial instruments for revitalization projects on local level
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 9-17

Streszczenie

W artykule przedstawiono źródła i instrumenty finansowania rewitalizacji w Polsce oraz dokonano analizy poziomu wykorzystania publicznych instrumentów finansowania rewitalizacji w województwie mazowieckim. W analizie uwzględniono poziom zaangażowania środków unijnych w finansowanie projektów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono instrumenty i przykłady zaangażowania podmiotów prywatnych na obszarze rewitalizowanym w realizacje planu i projektów.

Abstract

The article presents the sources and revitalization financing instruments in Poland and an analysis of the level of use of public financing instruments in the process of revitalization in the Mazovia voivodship. The analysis took into account the level of EU involvement in the financing of the revitalization projects and provides the instruments and examples of the involvement of private operators in the area revitalized in the plan and projects.