Udział instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu się dochodów gospodarstw w zależności od typu rolniczego

Piotr Gołasa
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gołasa, Piotr; ORCID: 0000-0002-8848-1122 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Udział instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu się dochodów gospodarstw w zależności od typu rolniczego
Effect of selected instruments of the Common Agricultural Policy on the farm incomes in Poland depending on type of farm
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 139-148

Streszczenie

W artykule przedstawiono instrumenty WPR wspierające dochody gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008. W pierwszej części artykułu wskazano podstawowe informacje o funkcjonowaniu tych instrumentów. W drugiej na podstawie danych FADN określono ich wielkość w przeliczeniu na 1ha użytków rolnych w zależności od typu gospodarstw oraz ich wpływ na poziom dochodów gospodarstw. Stwierdzono wysoki udział płatności bezpośrednich i ONW w sumie dopłat, osiągający w badanym okresie wartość od 74% w 2004 r. do 89% w 2005 r. oraz wzrost poziomu wsparcia gospodarstw w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych z 120-180 zł/ha w 2004 r. do 718-846 zł/ha w 2008 r. Zaobserwowano również znaczące zróżnicowanie udziału dotacji, wsparcia w kształtowaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w zależności od typu rolniczego.

Abstract

This paper presents the instruments of the CAP supporting farm income. In the first part of the article pointed out some basic information about these instruments. In the second part calculated the amount of support per 1 ha of agricultural land, depending on the type of farms and their impact on the level of farms income (based on data from FADN). Found a high share of direct payments and LFA payments in total payments, reaching range from 74% in 2004 to 89% in 2005 and an increase of the level of support households per 1 ha of agricultural land, from 120-180 zł/ha in 2004 to 718-846 zł/ha in 2008. There was also observed significant differentiation of subsidies farm income, depending on the type of farming.