Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej

Jarosław Gołębiewski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gołębiewski, Jarosław; ORCID: 0000-0001-7869-790X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej
Distribution of Economic Benefits in Marketing Channels on the Food Market Under Changing Economic Conditions
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 149-158

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono dostosowania przedsiębiorstw funkcjonujących w kanałach marketingowych artykułów żywnościowych do zmieniających się warunków makroekonomicznych. W oparciu o dane statystyczne prezentujące wyniki podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rynku żywności dokonano analizy zmian przychodów ze sprzedaży i wartości dodanej. Przeprowadzono również szczegółową analizę zmian struktury dochodów osiąganych w kanałach dystrybucji żywności.

Abstract

This paper presents the adaptation of enterprises operating in the food marketing channels to changing macroeconomic conditions. Based on the statistical data showing the results of economic entities operating in the food market the analysis of changes in sales and value added. Also carried out a detailed analysis of changes in the structure of income earned in the food distribution channels.