Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski

Małgorzata Gotowska1, Anna Jakubczak2
1, 2 Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Gotowska, Małgorzata (Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Jakubczak, Anna; ORCID: 0000-0001-9140-8658 (Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski
QUALITY OF LIFE IN RURAL INHABITANS IN SELECTED REGIONS OF POLISH
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 174-183

Streszczenie

Problemem badawczym opracowania była jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Jako, że obszary te, szczególnie po okresie intensywnych zmian systemowych, które trwają do dnia dzisiejszego, przeszły wiele bardzo głębokich przeobrażeń obejmujących zarówno sferę gospodarczą jak i społeczną, obserwuje się liczne następstwa w odniesieniu do poziomu jak i jakości życia mieszkańców wsi. Są to obszary stale monitorowane i objęte wsparciem Państwa i Unii Europejskiej dlatego istotne jest poznanie efektów dotychczasowych działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia ich mieszkańców. Analizą objęto ludność wiejską z trzech celowo wybranych województw, które reprezentowały różny poziom życia. W badaniach empirycznych posłużono się metodą CATI, wybór respondentów był celowo-losowy. Podstawowymi kryteriami doboru ankietowanych był wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Przeprowadzona analiza poczucia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w połączeniu z poziomem życia umożliwiła ustalenie występowania zróżnicowania jakości życia. Określono sfery życia, z których mieszkańcy wsi są najmniej zadowoleni. Ustalono, że poziom zadowolenia z jakości życia jest różny w zakresie terytorialnym.

Abstract

The research problem of the study was the quality of life of inhabitants rural areas. On these areas, especially after a period of intense systemic changes that last to this day, were some very profound transformations involving both in the economic and social aspects, so it is observed numerous consequences in relation to the level and quality of life the rural population. Rural areas are constantly monitored and covered by the support of State and the European Union, so it is important to know the effects of existing measures to improve the conditions and quality of life of their inhabitants. The analysis included the rural population of the three provinces purposely selected to represent different levels of life. The empirical method was used it was CATI, the selection of respondents was purposely-random. The main criteria for the selection of the respondents were age, education, place of residence. A sense of the quality of life of rural inhabitants in conjunction with the standard of living were analyzed and this make possible to determine the existence of differentiation of quality of life. There were identified spheres of life, from which the inhabitants of the village are the least satisfied. It was found that the level of satisfaction with the quality of life is different in Polish provinces and regions.