Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju

Franciszek Kapusta
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kapusta, Franciszek (Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju
Polish Countryside Toward Sustainable Development
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 228-240

Streszczenie

W opracowaniu określono zasięg terytorialny i ludnościowy polskiej wsi. Określono poziom podsystemów infrastruktury technicznej i społecznej z podziałem na miasto i wieś dla 2003 i 2009 r. oraz średnią dla kraju. Scharakteryzowano współczesne funkcje polskiej wsi i zmiany w poziomie ich wypełniania, głównie w latach 2003-2010. Zmniejsza się zasięg terytorialny wsi, natomiast wzrasta pod względem ludnościowym. Następują zmiany w poziomie infrastruktury; wieś odrabia zapóźnienie w stosunku do miasta. Wieś powiększa różnorodność wielofunkcyjności, zwiększa również natężenie działań pozarolniczych.

Abstract

In this study, territory and population coverage of the Polish countryside has been presented. Subsystems of technical and social infrastructure with the division into the city and the country for 2003 and 2009 and the average for the country. The features of the modern Polish countryside have been characterized and changes in the level of their fulfillment, especially in the years 2003- 2010 have been presented. The territorial scope of the countryside is reducing, while the population is increasing. There are changes in the level of infrastructure, countryside is reducing its backwardness for the city. Countryside grows variety of multi-functionality, it increases the intensity of non-agricultural activities.