Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce

Sylwia Kierczyńska
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kierczyńska, Sylwia; ORCID: 0000-0003-1122-1506 (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce
Importance of the Common Agricultural Policy for fruits and vegetables producers in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 241-252

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie regulacji WPR dla rynku owoców i warzyw, wykorzystania jej instrumentów przez producentów owoców i warzyw w Polsce, a także opinii producentów na ten temat. Opinie pozyskano w wyniku badania ankietowego, przeprowadzonego wśród 40 producentów owoców i warzyw oferujących swoje produkty na WGRO w Poznaniu. Wyniki wskazują, że stopień korzystania ze wsparcia UE zwiększał się wraz w upływem czasu. Problemy przytaczane w ankiecie przez większość producentów związane były z potrzebą znaczniejszego dofinansowania z UE, wyższych cen skupu w przetwórstwie oraz wzrostu popytu na owoce i warzywa. Propozycje zmian w polityce rolnej dla rynku owoców i warzyw dotyczyły zwiększenia dofinansowania z UE, wzrostu popytu na owoce i warzywa oraz rekompensat w latach nieurodzaju.

Abstract

The aim of this paper was to present the regulations of the CAP for fruits and vegetables market, also to show the use of them by Polish fruits and vegetable producers and to present the producer’s opinions about this problem. There was conducted the survey research at the WGRO in Poznan to get the opinions from 40 producers. The results show that the use of UE aid increased in the course of time. The most of interviewed produces pointed, as a problems for them, the necessity of bigger support from UE, the need of higher prices for fruits and vegetables in processing industry and the requirement of increasing demand for the fruits and vegetables. They proposed to increase founding from UE, the demand for fruits and vegetables and the compensations in scarcity years.