Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011

Arkadiusz Artyszak
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Artyszak, Arkadiusz (Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011
Changes in Sugar Beet Production in the Province of Lublin in 2002-2011
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 26-35

Streszczenie

W pracy przedstawiono na podstawie danych GUS zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2001. Stwierdzono, że powierzchnia uprawy w tym okresie zmniejszyła się o 32,2%, średnie plony wzrosły o 25,9% a zbiory obniżyły się o 14,6%. W 2010 roku w stosunku do 2002 tylko w 3 powiatach powierzchnia uprawy była większa, a w z pozostałych mniejsza o 7-53%. Wyodrębniono 10 największych pod względem skali produkcji buraka cukrowego gmin. W 2002 roku uprawiano w nich prawie 12,5 tys. ha buraka cukrowego, czyli 27,0% całej powierzchni w woj. lubelskim. W 2010 roku areał uprawy w tych gminach zmalał łącznie o 1,5 tys. ha, ale wzrósł udział do 32,1% całej powierzchni w województwie. Najbardziej zmniejszono areał uprawy buraka cukrowego w gminie Telatyn (o 31,3%), Ulhówek (o 29,9%) i Miączyn (o 27,8%). Natomiast aż o 17,3% zwiększył się w gminie Werbkowice. Decydujący wpływ miała na to obecność cukrowni Werbkowice.

Abstract

The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in the province Lublin in 2002-2001. It was found that the surface of the growing period was reduced by 32.2%, the average yield increase of 25.9% and the harvest decreased by 14.6%. In 2010 compared to 2002, only three districts in the area of cultivation was higher, and in the other less about 7-53%. Separated the top 10 in terms of the scale of production of sugar beet communes. In 2002, they were grown almost 12.5 thousand ha of sugar beet, which is 27.0% of the total area of the province Lublin. In 2010, the acreage in these communes declined by a total of 1.5 thousand. ha, but increased to 32.1% share of the entire area in the region. Most reduced sugar beet acreage in the communes Telatyn (by 31.3%), Ulhówek (by 29.9%) and Miączyn (by 27.8%). However, as much as 17.3% increase in commune Werbkowice. The main influence was the presence of sugar factory Werbkowice.