Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne

Izabela Lipińska
Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Lipińska, Izabela (Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Agricultural insurance subsidized by the state – legal, economic and social aspects
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 279-288

Streszczenie

Działalność rolnicza wiąże się z koniecznością podejmowania przez rolników decyzji, których efekty mogą być odmienne od spodziewanych. Aby w pewnym stopniu zniwelować niepożądane utraty dochodów, konieczne jest zastosowanie pewnych instrumentów zarządzania ryzykiem. Wśród nich doniosłą rolę odgrywają zawierane umowy ubezpieczenia. Celem artykułu jest zatem wskazanie pozycji państwa w zakresie stosowania ubezpieczeń rolnych. W UE cały czas toczą się prace nad nowymi sposobami zarządzania ryzykiem i stabilizacją dochodów rolniczych. Jednocześnie poszukuje się środków, które by motywowały rolników do zawierania odpowiednich umów, a państwu dawały możliwość większego ich wsparcia.

Abstract

Agricultural activities are tied to the necessity of making decisions by farmers. Their effects might be different than expected ones. Thus to eliminate the distorted loss in their incomes, it seems to be necessary to implement proper risk management tools. Among them, the huge role play insurance contracts. The aim of this article is to indicate the role of government in supporting the agricultural insurances. Constantly in EU some activities are held to establish new methods of risk management and stabilization of agricultural income. Simultaneously, the new tools are the subject of the investigations, that would justify the farmers decision and willing of signing the proper agricultural insurance contracts. That could be a way for the government to subsidy them in larger scale.