Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim

Wiesława Lizińska1, Roman Kisiel2
1, 2 Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Lizińska, Wiesława; ORCID: 0000-0002-6957-2846 (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kisiel, Roman (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim
Resources of investment areas in the Warmia and Mazury province
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 289-298

Streszczenie

Celem badań własnych była ocena w opinii władz lokalnych: znaczenia w regionie podmiotów dysponujących atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, podaży i cech terenów inwestycyjnych, znaczenia działań podejmowanych przez władze lokalne i ich współpracy w celu pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych. Badania ankietowe przeprowadzono w II połowie 2012 r. wśród władz lokalnych reprezentujących gminy woj. warmińsko-mazurskiego, na terenie których znajdują się tereny inwestycyjne należące do Zasobu ANR (36 z 86 gmin). Dokonano oceny oferty inwestycyjnej Zasobu ANR w woj. warmińsko-mazurskim na tle oferty w kraju. W opinii władz lokalnych najważniejszym podmiotem dysponującym w regionie terenami inwestycyjnymi jest ANR. Tereny inwestycyjne zostały najwyżej ocenione pod względem ich położenia (ocena 2,6 w skali od -5 do 5). Najniżej oceniono ich podaż. Spośród 36 gmin, które wzięły udział w badaniu, 26 współpracuje z innymi podmiotami w celu pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych. Najwyżej oceniono współpracę realizowaną z ANR. Liczba nieruchomości nierolnych znajdujących się ofercie ANR ogółem w Polsce wynosiła 990 (26,9% liczby wszystkich nieruchomości). Udział tego rodzaju nieruchomości w woj. warmińsko-mazurskim był zdecydowanie niższy i wynosił zaledwie 7%. W woj. warmińsko-mazurskim częściej (54,5%) znajdowały się nieruchomości nierolne o powierzchni powyżej 0,5 ha niż ogółem w Polsce (9,3%).

Abstract

The aim of research was to assess in the opinion of local authorities of: the importance of regional entities administering attractive investment areas, the supply and features of investment areas, the importance of activities taken by local authorities and their cooperation to attract new investment areas. A survey conducted in the second half of 2012, among local authorities municipalities of Warmia and Mazury, in which there are investment areas belonging to the Stock of APA (36 from 86 municipalities). An assessment of the investment offer APA in the Warmia-Mazury province against the offer in the country. In the opinion of the local authority the most important entity holding in the region investment areas is APA. Investment areas are highest rated in terms of their localization (score 2.6 on a scale of -5 to 5). The lowest-rated was their supply. Of the 36 municipalities that participated in the study, 26 working with others to attract new investment areas. Top rated cooperation realized with APA. Number of non-agricultural properties that are offered by APA total in Poland was 990 (26.9% of the total number of real estate). The share of this type of property in the Warmia-Mazury province was much lower and was only 7%. In the Warmia-Mazury province frequently (54.5%) were non-agricultural property with an area of over 0.5 ha in total than in Poland (9.3%).