Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych

Teresa Łaguna1, Dariusz Łaguna2
1, 2 Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Łaguna, Teresa (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Łaguna, Dariusz (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych
Development of rural areas vs. localization of wind farms
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 299-309

Słowa kluczowe

elektrownia wiatrowa obszary wiejskie energia odnawialna

Key words

wind farm rural areas renewable Energy

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono problem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zarysowano problem pozytywnego wpływu energetyki wiatrowej w kontekście polityki UE „3x20”, oraz nieodwracalnych skutków negatywnych, zwłaszcza zaburzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (przestrzennego, społecznego, krajobrazowego i środowiskowego), uzasadniając konieczność prowadzenia badań. Szczególną uwagę zwrócono na problemy formalno-prawne, zwłaszcza związane ze sposobem pozyskiwania praw do lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Abstract

A problem of multifunctional development of rural areas in the context of localization of wind farms was described in the paper. The issue of a positive influence of utilization of wind energy in the context of the „3x20” EU policy and irreversible negative effects, especially unbalancing sustainable development (spatial, social, environmental and regarding landscape) of rural areas, was described along with justifying conducting of the study. Particular attention was paid to formal and legal problems, especially related to the way of obtaining rights to localizations of wind farms.