Wybrane instrumenty finansowania zadań publicznych stosowane w gospodarce finansowej gmin – wyniki badań

Bartosz Sudoł1, Anna Milewska2
1 Bosch Rexroth Sp z. o. o., 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sudoł, Bartosz (Bosch Rexroth Sp z. o. o.)
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybrane instrumenty finansowania zadań publicznych stosowane w gospodarce finansowej gmin – wyniki badań
SELECTED ASPECTS OF FINANCING OF COMMUNAL TASKS IN THE BUDGET OF LOCAL GOVERNMENT UNIT – THE RESULTS OF THE RESEARCH
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 333-344

Streszczenie

Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego została wyposażona w dochody publiczne. Nie jest jednak możliwe aby przy ich zastosowaniu w całości finansować realizację wszystkich powierzonych zadań i potrzeb społeczności lokalnej. Zmieniające się otoczenie gminy oraz zaniechania infrastrukturalne minionych lat powodują poszukiwanie przez lokalne korporacje samorządowe nowych źródeł środków pieniężnych umożliwiających realizację długoterminowych inwestycji rozwojowych. W artykule tym Autorzy podjęli próbę oceny stanu wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu finansowania zadań publicznych i tym samym zarządzania w sferze finansów samorządowych. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji o sytuacji finansowej gmin w Polsce (m.in. źródeł finansowania deficytu) oraz danych na temat wykorzystania elementów nowego zarządzania publicznego w kierowaniu podstawową jednostką samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonego za pomocą ankiety internetowej badania własnego i ukazano rzeczywisty stopień wykorzystywania nowoczesnych instrumentów zarządzania.

Abstract

The basic unit of local government was provided with public revenues. It is not possible, however, that when used in full to fund the implementation of all the tasks and needs of the local community. Changing environment, municipal infrastructure and to refrain from causing the past years by the local corporations seeking new sources of government funds to implement long-term investments. In this article, the authors have attempted to assess the state of implementation of new management solutions in the sphere of local government finances. The aim of the study was to obtain information about the financial position of commune in Poland (including sources of financing the deficit), and data on the use by decision-makers of this new public management in managing the basic unit of local government. The paper presents selected results of an online survey using their own tests and was shown the actual degree of use of modern management tools.