Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013

Karolina Babuchowska1, Renata Marks-Bielska2
1, 2 Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Babuchowska, Karolina; ORCID: 0000-0002-9053-7842 (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marks-Bielska, Renata; ORCID: 0000-0001-7319-1918 (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013
Modernization of Farms from the Warmińsko-Mazurski Region under the RDP 2007-2013
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 36-46

Streszczenie

Modernizacja semantycznie oznacza unowocześnienie. Jest procesem przemian, których celem jest poprawa warunków działalności we wszystkich sferach gospodarczych i społecznych, także w rolnictwie. Działania modernizacyjne w gospodarstwach rolnych wpływają na wielkość produkcji i jej jakość, poprawiając w ten sposób m.in. konkurencyjność gospodarstw. Jednym z programów wspierających modernizację polskich gospodarstw rolnych jest PROW 2007-2013. Celem opracowania było ukazanie wykorzystania środków pochodzących z działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 200-2013 przez rolników z woj. warmińsko-mazurskiego. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników własnych badań ankietowych. Z badań wynika m.in., że bez wsparcia finansowego unowocześnianie gospodarstw byłoby trudne, ponieważ aż 63,4% badanych nie byłoby w stanie bez wsparcia zrealizować inwestycji.

Abstract

Modernization semantic is upgrading. It is a process of change, which aims to improve the business environment in all economic and social areas, including agriculture. Modernization activities on farms influence on the production and quality. It is the way to improve competitiveness of farms. One of the programs supporting the modernization of the Polish farms is the RDP 2007-2013.The aim of the study was to show the use of funds from the operation Modernization of the farm RDP 2007-2013 by farmers from the warmińsko-mazurskie voivodship. Reflections were based on the results of own surveys. Research suggests that without financial support modernization of farms would be difficult, because until 63.4% of the respondents would not be able to achieve the investment without the support.