Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010

Iwona Pomianek
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pomianek, Iwona; ORCID: 0000-0002-2858-2714 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010
Changes in rural areas development level in Podlaskie Voivodeship in 2002 and 2010
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 382-391

Streszczenie

Województwo podlaskie charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem poziomu rozwoju obszarów wiejskich. Gminy z wyższym potencjałem rozwojowym zlokalizowane są w środkowo-wschodniej części województwa, w powiatach: białostockim, hajnowskim i sokólskim. Część gmin o wysokim udziale terenów przyrodniczo chronionych, m.in. położonych w obszarze Natura 2000 (Puszcza Białowieska, Dolina Dolnej Narwi i Puszcza Augustowska), dobrze wykorzystywało walory przyrodnicze jako zachętę dla nowych mieszkańców, turystów oraz proekologicznych przedsiębiorców.

Abstract

Podlaskie Voivodeship is spatially diversified regarding a level of rural areas development. Communes of greater development potential are situated in Central-West area of the Voivodeship, in following poviats: białostocki, hajnowski and sokólski. Several communes, of high percentage of natural protection areas (including Natura 2000 as following: Białowieża Forest, Augustów Forest or the Lower Narew Valley), managed to make good use of natural advantages to encourage new residents, tourist or green entrepreneurs.