Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE

Grzegorz Spychalski
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Spychalski, Grzegorz (Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE
Rural areas sustainable development in the context of EU Common Agricultural Policy evolution
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 412-424

Streszczenie

W procesie ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE nastąpiło odejście od sektorowego wsparcia rolnictwa na rzecz polityki wiejskiej. Zmieniały się instrumenty oddziaływania na obszary wiejskie, których zadaniem jest obecnie wspieranie wielofunkcyjności i rozwoju zrównoważonego. Prezentowany artykuł opisuje systemowe przekształcenia WPR w okresie jej funkcjonowania w kontekście mechanizmów chroniących środowisko naturalne i promujących integrację społeczną. Autor odnosi się przy tym do koncepcji rozwoju zrównoważonego i uwarunkowań jej zastosowania w gospodarce żywieniowej. Następnie prezentuje wyniki badań nad kapitałem społecznym polskich obszarów wiejskich. W konkluzji opisuje szereg zależności rozwojowych systemów społeczno-ekonomicznych obszarów wiejskich wobec polityki rolnej Unii Europejskiej.

Abstract

In the evolution process of EU Common Agricultural Policy (CAP) one can observe transformation from the sectoral support of agriculture to the rural policy. Measures of CAP have been changing and currently they are focused on the multifuncionality and sustainable development. Presented paper describes system changes of CAP in the period if its activity in the context of natural environment protection and social integrity. Author discusses concept of sustainable development and its conditions of usage in food economy. Then there is a presentation of research results on social capital of polish rural areas. In the conclusion there is a list of relation between socioeconomic systems development and rural areas European Community policy.