Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych

Wojciech Sroka1, Wiesław Musiał2
1 Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk
Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Musiał, Wiesław; ORCID: 0000-0002-8213-4859 (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk)
Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych
The evaluation of chosen instruments of financial support of small farms
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 425-437

Streszczenie

Głównym celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych działań oraz instrumentów WPR wdrażanych w latach 2007 – 2013. Materiał źródłowy zebrano poprzez badania ankietowe w różnych instytucjach wdrażających, koordynujących, i oceniających WPR na terenie pięciu województw Polski południowej. W opracowaniu wykorzystano głównie metodę opisową z wykorzystaniem tabel oraz rysunków. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie najważniejszych uchybień obecnie realizowanych działań oraz wdrażanych instrumentów, a także sformułowanie postulatów dotyczących zmian WPR po roku 2013.

Abstract

The main aim of this article is an attempt at evaluation of chosen actions and instruments of financial support of CAP which have been implemented between 2007 – 2013. The source material was collected on the basis of a survey form conducted in multifarious institutions aimed at evaluation and implementation of CAP. The survey was based on the data gathered in five southern voivodeships. The descriptive method combined with tables and drawings complements this article. Not only did the results enable to adumbrate the most conspicuous negative sides of the current instruments of financial support, but they were also extremely helpful in the formulation of the demands concerning changes in CAP after the year 2013.