Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej

Aneta Suchoń
Zakład Prawa Gospodarczego i Rolnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Suchoń, Aneta; ORCID: 0000-0002-5410-7853 (Zakład Prawa Gospodarczego i Rolnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej
Impact of the Common Agricultural Policy on the development of agricultural cooperatives
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 438-452

Streszczenie

Przedstawiono podstawowe cele Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz zaprezentowano ogólne informacje na temat istoty spółdzielczości oraz spółdzielni w „starych” państwach UE. W dalszej części rozważania koncentrowały się na regulacjach prawnych i danych statystycznych dotyczących spółdzielni rolniczych w Holandii, Włoszech, Niemczech i Polsce. Zaprezentowano także zagadnienie pozycji spółdzielni rolniczych w łańcuchu dostaw żywności oraz wskazano na możliwości rozwoju spółdzielni w perspektywie nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. W podsumowaniu Autorka stwierdziła, że jednej strony występuje wpływ Unii Europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej, z drugiej spółdzielczość jest jednym z instrumentem realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Abstract

The paper presents the basic objectives of the Common Agricultural Policy and rural development, and gives an overview of the cooperative nature and cooperatives in the old EU countries. Later in the article the author focuses on legal regulations and statistics on agricultural cooperatives in the Netherlands, Italy, Germany and Poland. Additionally, the paper presents the issue of the position of agricultural cooperatives in the food supply chain and points out the possibility of cooperative development in the perspective of the new Common Agricultural Policy 2014-2020. In conclusion, the author states that, on the one hand, there is the impact of the European Union, and in particular the Common Agricultural Policy, on the development of agricultural cooperatives and, on the other, cooperativeness is one of the instruments helping to implement the objectives of Common Agricultural Policy.