Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020

Barbara Wieliczko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Wieliczko, Barbara; ORCID: 0000-0003-3770-0409 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB)
Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020
Public finance in the EU and financing national and EU agricultural policy in the period 2014-2020
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 485-495

Streszczenie

Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 dobiegają końca. W budżecie UE na ten okres przewidywana jest kontynuacja trendu zmniejsza udziału środków przeznaczonych na WPR. W świetle konieczności podejmowania właściwie przez wszystkie państwa UE działań mających na celu konsolidację finansów publicznych niemożliwe staje się zrekompensowanie spadku wsparcia unijnego przez zwiększenie krajowych wydatków na sektor rolny. Jednocześnie unijne regulacje zaostrzające wymagania Wspólnoty co do prowadzenia przez państwa członkowskie działań służących maksymalizacji efektywności wsparcia unijnego i stabilizacji finansów publicznych narzucają dodatkowe ograniczenia na swobodę podejmowania działań przez członków UE. Artykuł został oparty na analizie dokumentów UE i danych statystycznych dotyczących finansów publicznych państw UE. Celem artykułu jest prezentacja głównych ograniczeń dotyczących finansowania sektora rolnego w okresie 2014-2020.

Abstract

Preparations for the multi-annual financial framework for the 2014-2020 period are coming to an end. The EU budget for this period is expected to continue the trend of reducing share of funds allocated to the CAP. In light of the need to consolidate public finances in all EU member states, it becomes impossible to compensate for the decline in support for agriculture from the EU by increasing domestic spending for this sector. At the same time tightening the requirements stipulated in the EU regulations concerning the EU member states’ efforts States' to maximize the effectiveness of the EU support and to stabilize their public finances impose additional restrictions on the freedom of action by the EU member states. The article is based on the analysis of the EU documents and statistical data on the state of public finance in the EU member states. The purpose of the article is to present the main limitations and conditions concerning the financing of agricultural sector in 2014-2020 period.