Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi

Mirosława Witkowska-Dąbrowska1, Agnieszka Napiórkowska-Baryła2
1, 2 Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Witkowska-Dąbrowska, Mirosława; ORCID: 0000-0003-1162-7362 (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Napiórkowska-Baryła, Agnieszka (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi
Current state of the environmental protection infrastructure use and outlays on fixed assets in nature conservation in rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 496-504

Streszczenie

Przynajmniej 2-3 krotny wzrost nakładów na ochronę środowiska daje gwarancje na czas wypełnić wszystkie zobowiązania akcesyjne Polski, oraz wdrażać priorytety krajowej polityki ekologicznej. Problemem są znaczne dysproporcje między miastem a wsią w wielkości nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska oraz dostępności do infrastruktury ochrony środowiska. Analiza danych statystycznych pozwala na stwierdzenie, że zarówno z infrastruktury liniowej, jak i obiektów służących ochronie środowiska korzysta od 2004 roku coraz więcej ludności w gminach wiejskich i w kraju ogółem. Są to jednak mniejsze udziały wśród ludności wiejskiej niż ogółem w Polsce. Stwierdzono również wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w wybranych kierunkach inwestowania, zarówno w gminach wiejskich, jak i w Polsce. Wyraźnie jednak widać różnicę w wielkości nakładów w gminach wiejskich i w Polsce, z niekorzyścią dla gmin wiejskich.

Abstract

At least two- or three-fold higher outlays on environmental protection are needed to ensure timely execution of Poland’s EU accession obligations as well as adequate implementation of the national environmental policy priorities. A major problem is the large discrepancy between urban and rural Poland in the volume of investment means allocated to the protection and conservation of nature and in the access to the environmental protection infrastructure. Our analysis of statistical data enable us to conclude since 2004 increasingly more people in rural communes and in the whole country have been using both the linear infrastructure and point constructions designed to protect the environment. However, the percentage of rural residents with access to such infrastructure is much smaller than in the total Polish population. It has also been noticed that investment outlays on fixed assets in the analyzed investment vectors, both in rural communes and countrywide, have been increasing. Nonetheless, there is a noticeable difference in the volume of investment outlays in rural communes versus the whole country, to the disadvantage of the former.