Efekty pracy instytucji doradczych we wdrażaniu zasady cross-compliance na przykładzie województwa małopolskiego

Małgorzata Bogusz1, Marcin Horyń2
1 Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Bogusz, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-0852-1148 (Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Horyń, Marcin (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
Efekty pracy instytucji doradczych we wdrażaniu zasady cross-compliance na przykładzie województwa małopolskiego
Effects Work of Advisory Institutions in the Implementation of the Principle of Cross-Compliance as an Example Malopolska Province
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 71-81

Streszczenie

Doradztwo rolnicze w województwie małopolskim pełni kluczową rolę we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Kluczowym elementem doradztwa od 2007 roku stało się zapoznanie rolników małopolskich z zasadą cross-compliance. Dlatego też trzy największe instytucje doradcze: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, w ramach konsorcjum podjęło się próby przeszkolenia rolników z zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), której przestrzeganie jest warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich. Jak wynika z przeprowadzonej analizy i oceny instytucje doradcze wypełniły swoje zadania, przeprowadzając szkolenia we wszystkich powiatach województwa małopolskiego.

Abstract

Farm advisory services in the Malopolska province play a key role in implementing the instruments of the Common Agricultural Policy. Getting acquainted with the principle of cross – compliance by Malopolska farmers has become a key element of counselling since 2007. Therefore, the three largest advisory institutions: Advisory Centre Malopolska, Malopolska Region Chamber of Agriculture and the Agricultural Advisory Association, in the form of the consortium, have undertaken the trial to train farmers in cross-compliance, complying with which is a condition for the obtaining the direct payments. As can be seen from the analysis and evaluation, advisory bodies have fulfilled their missions in conducting training in all counties of the voivodship.