Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Aleksandra Chlebicka1, Przemysław Litwiniuk2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Chlebicka, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-3896-154X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Litwiniuk, Przemysław; ORCID: 0000-0003-2099-157X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020
New Strategic Framework for Rural Development Policy for 2014-2020
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 94-102

Streszczenie

Trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu regulacji dotyczących polityk europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020. Komisja Europejska przedstawiła między innymi propozycję nowego instrumentu koordynacji polityk, tzw. Wspólnych Ram Strategicznych (Common Strategic Framework), które miałyby przyczynić się do lepszej integracji wertykalnej i horyzontalnej polityk europejskich, w tym polityk wspierających rozwój obszarów wiejskich. Celem artykułu było przedstawienie ewolucji struktury finansowania rozwoju obszarów wiejskich oraz architektury Wspólnych Ram Strategicznych i skutków ich wprowadzenia dla programowania drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Abstract

The European Commission has adopted draft legislative packages which will frame European policies for a new financial perspective of 2014-2020. Among them, European Commission introduced a new instrument called Common Strategic Framework to reinforce horizontal and vertical coordination between policies, including policies for rural development The aim of the article was to discuss the evolution of the structure of EU funds supporting rural development and the architecture of Common Strategic Framework and its impact on programming of the second pillar of the Common Agricultural Policy.