Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na szoki zewnętrzne na przykładzie skutków kryzysu 2008-2009 –analiza empiryczna

Agnieszka Domańska1, Dobromił Serwa2
1 Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2 Zakład Teorii Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Domańska, Agnieszka (Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Serwa, Dobromił (Zakład Teorii Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na szoki zewnętrzne na przykładzie skutków kryzysu 2008-2009 –analiza empiryczna
Factors of the European economies’ exposure to external shocks – the case of the 2008-2009 crisis. Empirical analysis
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 110-124

Streszczenie

Niniejsze opracowanie podejmuje, stosunkowo słabo opisaną w polskiej literaturze, problematykę czynników określających podatność gospodarek na wpływ zewnętrznych oddziaływań makroekonomicznych (impulsów z innych gospodarek o powiązanych rynkach, a także tzw. common shocks, tj. szoków o zasięgu międzynarodowym). W ramach zaprezentowanego tu badania empirycznego przeprowadzono analizę modelową znaczenia wybranych czynników (uwarunkowań makroekonomicznych) - określonych przez odpowiednio dobrane wskaźniki – w kreowaniu podatności krajów Europy na skutki kryzysu globalnego 2008-2009. Analiza tej problematyki istotna jest w kontekście ogólnej odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki makroekonomiczne decydują o wrażliwości gospodarek na skutki kryzysów międzynarodowych. Pośrednio wskazuje też, jakie są uwarunkowania sprzyjające zdolności krajów do szybkiego sprostania skutkom recesji globalnych, a więc czyniące je w okresie pokryzysowym „silniejszymi” na rynku międzynarodowym, tj. bardziej odpornymi na negatywne szoki zewnętrzne.

Abstract

Hereby article covers - the relatively rarely touched in the Polish economic literature - issue of the factors influencing the exposure (vulnerability) of nowadays economies to the influence of the external impacts (macroeconomic impulses from the cooperating countries, i.e. market partners and also the international common shocks from the global economy). The empirical research presented here applies to the role of the chosen factors (macroeconomic categories), embodied by the appropriate indicators, in creating the European economies’ vulnerability to the consequences of the global crisis 2008-2009. The issue empirically analysed here (model approach) is very crucial in the wider context of detecting the general economic determinants of the countries’ ability to be more immune from the negative external shocks, helping them avoid (ease) consequences of the global recessions. On the other hand, the research can indirectly indicate what factors make the nowadays open economies stronger and more competitive on the international markets (because more independent from the external influences).