Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta

Sławomir Dybka
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Dybka, Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości)
Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta
Regional products as a part of active assortment policy focused on the consumer
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 137-147

Słowa kluczowe

asortyment konkurencja produkty regionalne

Key words

assortment competition regional products

Streszczenie

Asortyment handlowy stanowiący zestaw towarów, uwzględniający zróżnicowane oczekiwania i potrzeby nabywców, jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obiektu handlowego, dokonywanej przez klientów. Uwzględniając potencjalne możliwości kształtowania asortymentu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego szerokość, czy głębokość ale także możliwość wyróżnienia się. Szanse taką dają regionalne produkty żywnościowe, których specyfika i niepowtarzalne walory sensoryczne mogą być atutem, szczególnie dla przedsiębiorstw, które nie mogą koncentrować się na kreowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez działania promocyjne czy politykę niskich cenowej.

Abstract

Sales assortment, contains a collection of goods, involving the different needs and expectations of buyers, is one of the primary criteria for the retail evaluation, carried out by customers. Considering the potential assortment opportunities we should pay attention not only to its width or depth but also the possibility of distinguish. Regional food products give the opportunities to offer the unique character and sensory qualities which can be an asset, especially for companies that can not focus on creating a competitive advantage through promotional activities or in the low pricing policy.