Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013

Janusz Feczko
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania
Feczko, Janusz (Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania)
Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013
Consumer Attitudes versus Globalization: Economic, Marketing Management, and Tourist Components. Pomorze 2013
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 148-160

Streszczenie

Celem badań było określenie wybranych postaw konsumentów na terenie Pomorza (Polska 2013). W nawiązaniu do wpływu globalizacji, a też do rozwoju ekonomicznego (w tym i turystyki), optymalizacji zarządzania marketingowego. Oceny Pomorzan określiły niedocenianie wiedzy, edukacji i zasobów ludzkich, nie właściwe rozumienie innowacyjnego rozwoju gospodarczego, niską przedsiębiorczość, ważniejsze korzyści i mankamenty globalizacji. Wyniki badań mogą być przydatne w dalszym zarządzaniu regionem, sektorami gospodarczymi, przedsiębiorstwami. Do określenia obszarów wyboru działań i kryteriów decyzji zarządczych, planowania, edukacji konsumenckiej i komunikacji marketingowej.

Abstract

The research on consumer attitudes of the inhabitants of Pomorze (Poland 2013) has specified their future behaviour as being co-formed by globalization. The following were determined: underestimation of knowledge, education, and human resources, incomplete understanding of innovative economic development. The results of the research maybe useful in the further management of the region, the economic sectors, the business enterprises. For determining selected areas for operations and management decisions criteria, planning, consumer education and marketing communications.