Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych

Aleksandra Grobelna1, Barbara Marciszewska2
1, 2 Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni
Grobelna, Aleksandra (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni)
Marciszewska, Barbara (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni)
Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych
A role of Spa & Wellness services for creation of positive consumer experiences: an example of hotel products
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 184-195

Słowa kluczowe

hotelarstwo Spa & Wellness doświadczenia klientów jakość usług

Key words

hospitality Spa & Wellness customer’s experiences service quality

Streszczenie

Obecnie Spa & Wellness staje się dynamicznie rozwijającym komponentem oferty hotelu. Produkty Spa & Wellness kształtują realnie silniejszą pozycję hoteli na współczesnym rynku, a dla konsumenta stanowią źródło nowych doświadczeń i dodatkowej satysfakcji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wynikających z konsumpcji usług Spa & Wellness jako czynnika doskonalenia jakości produktu hotelowego. Podstawowym problemem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy doświadczenia konsumpcyjne kształtują jakość produktu hotelowego zawierającego usługi Spa &Wellness. Metody badawcze, wykorzystane przy pisaniu niniejszego artykułu to krytyczna analiza literatury przedmiotu, odnosząca się do dotychczasowych badań z zakresu rozwoju produktu turystycznego w Polsce. Analiza literatury, która odnosi się do problematyki Spa & Wellness (w tym w hotelarstwie) prowadzi do następujących wniosków: ⎯ Pakiet turystyczny który obejmuje usługi Spa & Wellness odgrywa ważną rolę zarówno w procesie promocji hotelu jak i kreowaniu pozytywnego wizerunku obiektu; ⎯ Spa & Wellness pobudza popyt turystyczny w odniesieniu do produktów, generując zyski dla hoteli, i regionu turystycznego, jako całości; ⎯ Potencjalne pozytywne zmiany popytu turystycznego mogą być określone jako: dłuższe pobyty w hotelach, dzięki Spa &Wellness jako komponentu produktu turystycznego; ⎯ Wzrost wydatków turystów; ⎯ Zmniejszenie wpływu sezonowości na popyt turystyczny. Sugeruje to, że turyści oczekują zmian w strukturze produktów turystycznych wykorzystujących składnik Spa & Wellness. Dla gości hotelowych istotne bowiem okazuje się zarówno zróżnicowanie samego produktu jak i wyższa jakości usług Spa i Wellness. Menedżerowie muszą być zatem świadomi, że nowatorskie podejście do produktów turystycznych kreuje ich nowe funkcje, stanowiąc tym samym źródło nowych doświadczeń konsumentów i może przynieść nowe wartości - pozytywne doświadczenia konsumpcji. Problemy te należałoby uwzględnić w przyszłych badaniach, które podejmowałyby zagadnienie doskonalenia produktów turystycznych, tym bardziej, że usługi Spa & Wellness postrzegane są jako wiodący czynnik rozwoju produktu turystycznego.

Abstract

Nowadays Spa & Wellness services became the most dynamic component of hotel offer. Spa products are not only influenced by fashion but they shape stronger market position of hotels on one hand and consumer experience – on the other. The purpose of the article is to show a role of consumer experiences as factor influencing a quality of hotel products. Research problem is focused on looking for answering the question: do the consumer experiences play an important role in improvement of hotel service quality? Research methods: literature analysis and assessment of previously conducted scientific research in the field. The analysis of literature which highlights Spa & Wellness issues leads to the following statements: ⎯ Tourist package which includes Spa & Wellness services plays an important role in both in promotion process of a hotel and creating its positive image; ⎯ Spa & Wellness services stimulate tourist demand for the products and create profits for hotels and tourism region as a whole; ⎯ Potential positive changes in tourism demand could be identified as: longer stays in hotels thanks to Spa & Wellness component in the tourism product, ⎯ Increase of tourists expenditures, ⎯ Lower seasonal influence on a tourist demand. It suggests that tourists could prefer changes in tourist products using Spa & Wellness component; they are keen on both differentiation of the product itself and a higher quality of Spa & Wellness services. Managers have to be aware that innovative approaches to tourist products become an important source of the new functions and, consequently, new experiences. These issues have to be considered in future research in the field of improvement of tourist products. It is important direction for future investigations because Spa & Wellness services are perceived as a mean of tourism product development.