Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Piotr Hadrian
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Hadrian, Piotr; ORCID: 0000-0003-0922-920X (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu)
Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa
The Marketing Audit – a Tool for Verifying the Corporate Marketing Strategy
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 196-208

Słowa kluczowe

audyt marketingowy strategia marketingowa strategiczna kontrola marketingu

Key words

marketing audit marketing strategy strategic marketing control

Streszczenie

Ocena możliwości wykorzystania audytu marketingowego pozwala postrzegać go jako sposób weryfikacji decyzji strategicznych w obszarze marketingu. Celem podjętych rozważań jest refleksja nad zakresem przedmiotowym audytu strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w zależności od przyjętego rozumienia pojęcia „strategia marketingowa”. Rozważania przeprowadzono w oparciu o prezentowane w literaturze propozycje definiujące to pojęcie, zmierzając do ustalenia najbardziej właściwego – zgodnie z przyjętym rozumieniem – zakresu zagadnień podlegających badaniu w ramach audytu.

Abstract

An assessment of the possible applications of the marketing audit implies that it can be viewed as a method for verifying marketing strategic decisions. The considerations presented in this paper focus on the scope of corporate marketing audits in the context of different approaches to this concept. The analysis is based on different definitions of the term ”marketing strategy” offered by literatures. These definitions aim to identify the corresponding scopes of issues subject to audits.