CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących

Katarzyna Hys1, Liliana Hawrysz2
1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, 2 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Opolska
Hys, Katarzyna (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska)
Hawrysz, Liliana (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Opolska)
CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących
CSR versus PR – analysis of leading variables
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 209-219

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) public relations (PR) podobieństwa i różnice

Streszczenie

Mimo, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jak i działania public relations różnią się niemal wszystkim, istnieje obiegowa opinia, że pomiędzy CSR i PR można postawić znak równości. W związku z licznymi kontrowersjami w tym zakresie przedstawiona zostanie analiza zmiennych charakterystycznych dla CSR i PR, która stanowi niejako zaproszenie do naukowej polemiki. Wyniki dyskusji w niektórych punktach analizy są dość jednoznaczne, jednakże istnieją również obszary, których złożony charakter powoduje, że przyjęcie określonego stanowiska zależy od sytuacji, w której rozważane są te zagadnienia. W pracy dokonano kwerendy wybranych zapisów naukowych w tej dziedzinie, jak również przeprowadzono wnioskowanie na zasadzie benchmarku zarówno dla społecznej odpowiedzialności biznesu jak i public relations. Dla zdefiniowanych kryteriów przeprowadzono porównanie zmiennych oraz dokonano ich analizy. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że opisywane zagadnienia są odmienne, choć na pozór mogą sprawiać wrażenie pokrewnych. Rzekome podobieństwo jest konsekwencją niewystarczającego poziomu świadomości w tej kwestii, jak również licznie występujących tu amorfizmów zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i praktycznej. Wydaje się, że najtrudniejsze w procesie zmian podejścia będzie utrwalenie i rozpowszechnienie wiedzy w tym zakresie.