Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011

Arkadiusz Artyszak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Artyszak, Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011
Changes in sugar beet production in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2002-2011
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 22-33

Słowa kluczowe

burak cukrowy Unia Europejska województwo kujawsko-pomorskie

Key words

sugar beet the European Union the Kujawsko-Pomorskie voivodeship

Streszczenie

W pracy przedstawiono na podstawie danych GUS zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 30,3%, plony zwiększyły się o 7,5%, a zbiory zmalały o16,2%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego najbardziej został ograniczony w powiatach: świeckim (o 57,4%) i żnińskim (o 44,9%). W 2002 roku w 25 gminach o największej powierzchni uprawy buraka cukrowego roślina ta zajmowała 26,4 tys. ha (48,8% areału w województwie). Do 2010 roku powierzchnia uprawy w analizowanych gminach zmniejszyła się o 25,2% (do 19,7 tys. ha ) w stosunku do 2002 roku (51,3% areału buraka cukrowego w całym województwie). Głównym powodem ograniczenia produkcji buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006–2009.

Abstract

The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2002-2011. During this period the growing area under sugar beet decreased by 30.3%, yields increased by 7.5%, and decreased harvest o16.2%. From 2002 to 2010 sugar beet area has been reduced in most district: swiecki (by 57.4%) and zninski (by 44.9%). In 2002, the 25 communes with the largest area under sugar beet was occupied 26.4 thousand ha (48.8% of the area in the voivodeship). By 2010, the area of sugar beet in the analyzed communes decreased by 25.2% (19,7 thousand ha) compared to 2002 (51.3% of the area of sugar beet in the entire voivodeship). The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in 2006-2009.