Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych

Marta Kawa1, Maria Grzybek2
1, 2 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
Kawa, Marta; ORCID: 0000-0002-3023-9085 (Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Grzybek, Maria (Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych
Determinants of developing corporate social responsibility in cooperative enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 231-241

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu spółdzielnia

Key words

corporate social responsibility cooperatives

Streszczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania CSR w przedsiębiorstwie, na przykładzie spółdzielni, które działając zgodnie z zasadami spółdzielczymi w znacznym stopniu realizują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrażanie systemu CSR przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również korzyści dla pracowników, środowiska, otoczenia społecznego oraz przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej.

Abstract

Corporate social responsibility is a management strategy, according to which enterprises freely, in their actions, include social interests, environmental aspects or relations with various groups of interested parties, employees, in particular. The article presents the benefits from using CSR in an enterprise on the basis of a cooperatives which acting pursuant to cooperative principles, to a significant extent, implement the principles of corporate social responsibility. Implementation of the CSR system brings not only economic benefits but also benefits for employees, natural environment, social environment and contributes to creating a competitive advantage.