Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej

Joanna Kizielewicz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Kizielewicz, Joanna (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa)
Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej
Shaping the brand and image of the city of Gdynia, as maritime tourist destinations
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 242-254

Słowa kluczowe

marketing miasta wizerunek miasta marka miasta

Key words

city marketing image of a city branding of a city

Streszczenie

W dobie ostrej walki konkurencyjnej na rynku turystycznym, miasta portowe dostrzegają potrzebę strategicznego podejścia do kreowania swojego wizerunku Każde miasto portowe dba o swój wizerunek, aby być konkurencyjnym wobec innych miast portowych. Wymaga to jednak zaangażowania władz lokalnych w kreowanie marki i wizerunku miast, jako otwartych na współpracę i rozwój w sferze gospodarki morskiej, w tym także turystyki morskiej. W pierwszej części artykułu wskazano cel badań, problem badawcze oraz metodologię badań i dokonano też przeglądu literatury na temat kreowania marki i wizerunku miast. Następnie opisano elementy kształtujące tożsamość miasta, oparte o wyniki badań zrealizowanych wśród podmiotów zaangażowanych w tworzenie marki i wizerunku miasta. W ostatniej części pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące działań podejmowanych przez różne grupy interesu w Gdyni, w zakresie tworzenia marki i wizerunku miasta Gdynia. Celem badań jest ocena aktywności władz lokalnych Gdyni w kreowanie marki i wizerunku miasta, jako morskiej destynacji turystycznej. Sformułowano także problemy badawcze 1.- Jaki cel wizerunkowy postawiły sobie władze samorządowe miasta Gdynia w działaniach marketingowych?, 2.- Jakie działania w zakresie budowania marki i wizerunku podejmuje samorząd miasta Gdyni?, 3.-W jaki sposób w działaniach wizerunkowych uwypuklony jest morski charakter miasta Gdynia? Wykorzystano metodę badań ankietowych połączoną z wywiadem ustandaryzowanym, metody analizy krytycznej, porównawczej oraz metody typu „desk research” dostępnej literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej. Szczegółowa analiza elementów wpływających na tożsamość miasta Gdynia wykazała, że władze lokalne konsekwentnie realizują kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia jako, morskiej destynacji turystycznej.

Abstract

In an era of strong competition on the tourist market, marine cities recognize the need for strategic approach to create their image. Each marine city looks for its image and competes with the other marine cities in order to attract tourists and investors. This requires involvement of local authorities in creating of the brand and image of the cities, as open for cooperation and development in the sphere of maritime economy, including tourism. In the first part of the article, there are discussed the purpose, research problems and methodology of researches made by the author. Next, an analysis of available polish and foreign literature about shaping the brand and image of cities has been made. In the next part of the article the elements shaping an identity of the city of Gdynia, based on the results of the research carried out among units involved in the creation of the brand and image of the city, have been showed. And in the last part of the article, results of the research on actions taken by various groups of interests in Gdynia, to shape the brand and image of the city, have been discussed. The purpose of the research is evaluation of engagement of local authorities of Gdynia in creating the brand and image of the city of Gdynia, as the center of maritime tourism in Poland. The following research problems were established: 1.-What is the aim of the town image in marketing efforts of the local authority of the city of Gdynia?; 2.- What action in terms of building a brand and town image does the local authority of the city of Gdynia take?; 3 - In what way the maritime nature of the city of Gdynia is visible in the branding efforts? The methods of poll surveys, combined with standardized interviews, were used in researches. In addition, the methods of critical and comparative analysis and the method of "desk research" of the literature available in Polish and foreign languages, were applied. A detailed analysis of all elements affecting the identity of Gdynia was made in the article, and the conclusion from this analysis is that, the local authority of the city of Gdynia consistently implements shaping of the image and branding of Gdynia as a maritime tourist destination.