Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych

Iwona Kowalska1, Patryk Koć 2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Koć , Patryk (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów)
Unijne finansowanie i komercjalizacja projektów innowacyjnych w placówkach naukowych
EU funding and commercialization of innovative projects in research units
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 259-268

Słowa kluczowe

finanse UE innowacja komercjalizacja jednostka naukowa

Key words

finance the EU innovation commercialization research unit

Streszczenie

Tempo postępu naukowo-technicznego determinowane jest innowacjami – nowymi rozwiązaniami m.in. w obszarze wynalazków, produkcji i metod wytwarzania. Centrami generowania innowacji mogą być polskie jednostki naukowe. Podmioty te kreują innowacyjne rozwiązania, które kończą się z reguły rozwiązaniem na wczesnym etapie rozwoju – prototypem niekomercyjnym. Potrzebna jest jednak faza wdrożenia oraz strategia komercjalizacji. Wypracowywaniu tych metod służą środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem artykułu jest próba zaprezentowania sposobu pozyskiwania środków finansowych z UE przez instytuty badawcze na projekty innowacyjne z możliwością komercjalizacji wyników prac projektowych (na przykładzie projektu PROTEUS opracowanego przez konsorcjum reprezentowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) oraz efekty udzielonego wsparcia unijnego. Do zaprezentowania analizy problemu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane ze sprawozdań finansowych z realizacji projektu PROTEUS (2008- 2013) oraz wnioski wynikające z konsultacji z pełnomocnikiem dyrektora ds. projektów w PIAP. Wnioski i podsumowania zawierają wskazówki dotyczące zarządzania projektem na każdym z etapów: aplikowania, realizowania oraz zamykania.

Abstract

The pace of scientific and technical progress is determined by innovation – including new solutions inventions in the field of production and manufacturing methods. Polish scientific institutions may be the centers for generating innovation. These entities are creating innovative solutions that usually end with a solution at an early stage of development – commercial prototype. But a phase of implementation and commercialization strategy is essential. EU funds under the Operational Program Innovative Economy 2007-2013 are used to elaborate these methods. This article attempts to demonstrate how to raise funds from the EU by research institutes on innovative projects with commercialization of its results (for example, the PROTEUS project prepared by consortium represented by Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP) and the effects of EU support granted. For the present problem analysis literature, data from the financial statements of the project PROTEUS (2008-2013) and the conclusions of the consultation with Director Plenipotentiary for Projects at PIAP were used. Conclusions and summary provide guidance on the management of the project at each stage: application, implementation and closure.