The distribution network - risk factors from the perspective of the flagship enterprise

Marzena Kramarz1, Włodzimierz Kramarz2
1, 2 Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Kramarz, Marzena (Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania)
Kramarz, Włodzimierz (Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania)
The distribution network - risk factors from the perspective of the flagship enterprise
Sieć dystrybucji – czynniki ryzyka z perspektywy przedsiębiorstwa flagowego
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 269-278

Słowa kluczowe

distribution network flagship enterprise risk factor

Key words

sieć dystrybucji przedsiębiorstwo flagowe czynniki ryzyka

Streszczenie

Realizacja zadań dystrybucyjnych w oparciu o zasoby własne i partnerów w sieci jest z jednej strony szansą adaptowania się do zmian rynkowych i kreowania innowacyjnych produktów i usług lecz z drugiej strony zwiększa złożoność systemu i jest źródłem zakłóceń w przepływach materiałowych. Złożoność sieci wzrasta także wraz ze wzrostem zróżnicowania realizowanych zadań. Tym samym przejęcie przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne zadań związanych z różnicowaniem produktów bazowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów (zadania odroczonej produkcji) także zwiększa ryzyko zakłóceń w przepływach materiałowych. Sieć dystrybucji wyrobów hutniczych zdiagnozowano jako sieć zdominowaną. Centralne ogniwo sieci dystrybucji nazwano w artykule flagowym dystrybutorem. Celem badań zaprezentowanych w artykule była identyfikacja kluczowych czynników będących źródłem zakłóceń i wywołujących odchylenia w przepływach materiałowych. Zakłócenia w przepływach materiałowych, zmniejszające sprawność całych łańcuchów dostaw i skuteczność poszczególnych ogniw są traktowane jako czynniki ryzyka.

Abstract

The aim of the study presented in the paper was to identify the key factors which are the source of interference and cause deviations in material flows. Disturbances in material flows, reducing the efficiency of entire supply chains and the efficiency of individual chain links, are treated as risk factors The realization of distributional tasks based on the internal resources and the resources of network partners is, on one hand, an opportunity to adapt to market changes and create innovative products and services, yet, on the other hand, it increases enlarges the complexity of the system and is a source of interference in material flows. Also, the complexity of the network increases together with the growth of the differentiation of the realized tasks. Consequently, distributional enterprises' taking over tasks connected with the differentiation of base products according to the needs reported by the customers (postponed production tasks) also increases the risk of disturbances in material flows.