Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych

Katarzyna Liczmańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Liczmańska, Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem)
Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych
Social media as space for communication with customers in the high-proof alcoholic beverages industry
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 279-287

Key words

Internet brand brand management social media the high-proof alcoholic beverages industry

Streszczenie

Wachlarz dostępnych mediów w ostatnich czasach przeżywa transformację. W obliczu kryzysu zaufania do mediów tradycyjnych, można zaobserwować rosnące zainteresowanie platformami społecznościowymi. Social media traktowane są przez konsumentów za źródło informacji bardziej wiarygodne, niż tradycyjne instrumenty komunikacji marketingowej. Rosnące zainteresowanie klientów sprawia, że funkcjonowanie w mediach społecznościowych wywiera istotny wpływ na kształtowanie marki. Ograniczenia prawne reklamy produktów alkoholowych powodują poważne utrudnienia w dotarciu do odbiorców komunikacji marketingowej. Media społecznościowe ze swoją stale wzrastającą siłą oddziaływania stają się doskonałą przestrzenią komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu wykorzystania portali społecznościowych przez przedsiębiorstwa z branży alkoholi wysokoprocentowych. Autorka zaprezentowała analizę działań komunikacyjnych prowadzonych przez menedżerów zarządzających markami znanych polskich wódek na podstawie obserwacji dwóch popularnych w Polsce portali: Facebook i YouTube.

Abstract

The range of available media has been transformed recently. In the face of the crisis of trust shown to traditional media we can observe a growing interest in social platforms. Social media are being treated by customers as a more reliable source of information than traditional instruments of marketing communication. This consumer growing interest has led to the situation in which functioning in social media impacts considerably the process of shaping brands. Legal restrictions imposed on advertising alcoholic beverages cause serious impediments to reaching the group of recipients of marketing communication. Social media with their growing strength of impact are becoming a valuable space for communication with customers in the high-proof alcoholic beverages industry. The purpose of this article is to show the range of use of social media by companies from the high-proof alcoholic beverages industry. The author has presented an analysis of communication activities by managers managing brands known Polish vodka based on the observation of two types of popular sites Facebook and YouTube.