New ways and new quality in market research among young customers: Market research through creative ways of spending time: the case study of PLAYDO

Jolanta Maj
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Maj, Jolanta (Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej)
New ways and new quality in market research among young customers: Market research through creative ways of spending time: the case study of PLAYDO
Nowe metody i nowa jakość w badaniach marketingowych przeprowadzanych wśród dzieci. Badania marketingowe przez kreatywne sposoby spędzania czasu: studium przypadku PLAYDO
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 299-307

Słowa kluczowe

PLAYDO etyka podejście badawcze badania marketingowe na dzieciach młodzi konsumenci

Key words

PLAYDO ethic research approach market research conducted on children young consumers

Streszczenie

Artykuł przedstawia problem prowadzenia badań społecznych i marketingowych wśród dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych założenia jest stwierdzenie, że młodzi konsumenci stanowią coraz większy segment na rynku oraz iż kwestie etyczne są kluczowe w badaniach z dziećmi. Artykuł prezentuje różne podejścia do badań z dziećmi w oparciu o klasyfikację zaproponowaną przez Williama J. McDonalda. W artykule przedstawione zostało case study projektu badawczego PLAYDO wpisującego się w podejście creative drama. Badania prowadzone w ramach projektu badawczego PLAYDO prowadzone są w formie zabaw. Przedstawione case study prezentuje projekt z kilku stron. Podkreślona zostaje rolę edukacyjną projektu. Po drugie zaznaczony został fakt, że metodyka badań w PLAYDO jest specjalnie dopasowana do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. Po trzecie podkreślony został aspekt etyczny projektu PLAYDO i zgodność ze standardami badawczymi. Opisując projekt zaznaczono również ważną kwestię jaką jest prowadzenie badań w znanym dla dzieci środowisku (szkoła, przedszkole). Prezentowany projekt zakłada, że badania mają być realizowane w przyjaznym środowisku co ma pozytywny wpływ na proces realizacji badania.

Abstract

The article presents the problem of social and market research among children and youth. The author assumes that young consumers represent a growing segment of the market. The author highlighted the importance of ethical issues in research conducted on children and young respondents. The article presents a different approach to the study of children based on the classification proposed by William J. McDonnald. The article presents a case study of a research project PLAYDO, which is consistent with the assumptions of the creative drama approach. First of all, the author emphasizes the educational role of the project. Secondly, she emphasizes the fact that the methodology used in the research project PLAYDO is specifically adapted to the possibilities and the development of children and youth. Thirdly, the author describes the ethical aspect of the project PLAYDO and compliance with research standards. Describing the project, the author points out that it is important to conducted research in a familiar environment (nursery or school). The project assumes that the research will be carried out in a friendly environment which has a positive influence on the process of implementation of the survey.