Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców

Agata Matuszewska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Matuszewska, Agata (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców
The impact of social advertising and the system of its audience
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 318-327

Słowa kluczowe

reklama społeczna system wartości koncepcja Rokeacha

Key words

social advertising system of values the concept of Rokeach

Streszczenie

We współczesnym świecie przekazy reklamowe są niemal nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Różnorodne formy reklam oraz liczne badania nad ich efektywnością świadczą o coraz większym zainteresowaniu tą metodą komunikacji pomiędzy ludźmi. Swoje miejsce wśród promowanych produktów i zachowań znalazły również działania o charakterze społecznym. Co ciekawe, reklamy społeczne rządzą się podobnymi prawami co reklamy komercyjne, dlatego również ich twórcy zwracają uwagę na efektywność poszczególnych elementów. Jednym z nich może być wywoływanie przez reklamę określonych emocji u odbiorcy. Oprócz samych cech reklamy istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę przekazu reklamowego mogą być również cechy odbiorcy, w tym jego system wartości. Jak przekonuje literatura przedmiotu, wyznawane wartości mogą mieć istotny wpływ na nasze zachowania. Niniejszy artykuł traktuje o powiązaniu tych dwóch aspektów – wartości wyznawanych przez jednostki oraz oceny przez nich reklam społecznych.

Abstract

Nowadays advertising is almost integral part of our reality. Various forms of advertising and numerous researches about their effectiveness attest of growing interest in this method of communication between people. Also social actions have an important place among the promoted products and behaviours. Interestingly, social advertising is subjected to similar rules as commercial advertising, and that is why their creators also draw attention to the effectiveness of individual components. One of them may be evoking certain emotions in the recipient by advertising. Besides the ad features, an important factor to evaluate the advertising may be the recipient characteristics, including his system of values. According to literature, the values we may have a significant impact on our behaviour. This article is about the combination of these two aspects - individuals values and the assessment of their social advertising.