Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart

Barbara Mróz-Gorgoń
Instytut Marketingu, Katedra Podstaw Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mróz-Gorgoń , Barbara (Instytut Marketingu, Katedra Podstaw Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart
Use of a personal name as trademark: on the basis of Chopin and Mozart brands
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 328-339

Słowa kluczowe

marka produkt strategia promocja zarządzanie

Key words

brand product strategy promotion management

Streszczenie

Artykuł ten dotyczy takiego rodzaju marek, których nazwa stanowi zarazem nazwisko znanego artysty- kompozytora. Rozważania autorki opierają się na analizie przykładów wybranych dwóch marek: Chopin i Mozart. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania nazwisk wielkich kompozytorów, jako nazw marek określonych produktów. Przedstawiane w artykule wnioski opierają się na analizie literatury przedmiotu, case study oraz na wynikach przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym, którego celem była próba identyfikacji rozpoznawalności badanych marek i ich wizerunku z krajem pochodzenia danego artysty w świadomości konsumentów.

Abstract

Surname of a composer (Chopin and Mozart).The purpose of this article is to show the possibilities of making use of famous composers’ surnames as the brands of products. The conclusions presented in the paper are based on the literature review, a case study and the results of the author’s own research of primary character whose aims was to attempt to identify the recognisability of the brands under analysis and to connect their images with the country of origin of a given artist in consumers’ consciousness.