Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych

Renata Pejas-Matysik1, Iwona Pakosz
1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, ,
Pejas-Matysik, Renata (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie)
Pakosz, Iwona
Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych
Merchandising activities and their impact on customers of large-format stores
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 340-350

Słowa kluczowe

merchandising techniki merchanidisingu zachowania klientów w sklepach wielkopowierzchniowych

Key words

merchandising merchanidising techniques behaviors of clients in large-format stores

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych instrumentów merchandisingu w aspekcie oddziaływania na klientów wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne, uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2011r. na próbie 324 respondentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie atrakcyjności miejsc ulokowania produktów w sklepie wielkopowierzchniowym z punktu widzenia klientów. Za najkorzystniejsze miejsce uznali oni aleję biegnącą na wprost wejścia głównego. Ponadto respondenci dokonali oceny atrakcyjności ulokowania produktów w obrębie regału. Zgodnie z tą oceną najlepsze miejsca ułożenia produktów znajdują się w zasięgu ręki klientów oraz na wysokości ich oczu. W badaniach skonfrontowano także rodzaje zachowań klientów sklepów omawiane w literaturze z zakresu merchandisingu, z ich występowaniem u badanych osób.

Abstract

The aim of this study is presentation selected instruments of merchandising in the context of their impact on customers of large-format stores. The problem which is the subject of the article was elaborated on the basis of primary information derived from survey research conducted in 2011. The questionnaire was completed by 324 respondents. The results allow to determine the attractiveness of location places of products in large-format stores from the clients point of view. As the best place they considered alley which runs in front of main entrance. In addition, respondents evaluated the attractiveness of products location inside shelving. According to this assessment the best places for products are located within easy reach of customers and at the height of their eyes. In the study were confronted types of behavior of customers discussed in the literature of merchandising with their occurrence among surveyed persons.