Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – w województwie kujawsko-pomorskim

Adam Piasecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Piasecki, Adam (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej)
Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – w województwie kujawsko-pomorskim
The Water Framework Directive and the development of water and sewage infrastructure – in Kujawsko-Pomorskie
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 351-360

Słowa kluczowe

Ramowa Dyrektywa Wodna kanalizacja wodociągi kujawsko-pomorskie

Key words

Water Framework Directive sewers water supply kujawsko-pomorskie

Streszczenie

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się dostosować swoje prawo do wymagań wspólnotowych. W zakresie gospodarki wodnej głównym wyznacznikiem była Ramowa Dyrektywa Wodna. Polska już w 2001 roku wprowadziła pierwsze regulacje prawne dostosowujące polskie przepisy do wymagań wspólnotowych w tym zakresie. Obowiązek fizycznego dostosowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej spoczął zaś w głównym stopniu na gminach. Celem opracowania było przedstawienie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w województwie Kujawsko-Pomorskim, w związku z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W pracy zwrócono ponadto uwagę na rolę środków pomocowych pochodzących z UE umożliwiających szybkie dostosowywanie się do wymogów stawianych w RDW. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że działania podjęte w poszczególnych gminach województwa kujawsko-pomorskiego, zmierzające do realizacji celów związanych z RDW, są zadawalające. Stwierdzono wyraźną poprawę dostępności i jakości infrastruktury związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Jednocześnie wskazano, że w niektórych gminach nadal występują pewne braki (głównie w zakresie kanalizacji), które będą musiały zostać wyeliminowane w najbliższych latach.

Abstract

By joining the European Union, Poland has undertaken to align its legislation with EU requirements. In terms of water management was a major determinant of the Water Framework Directive. Poland already in 2001 introduced the first legislation to adjust Polish law to EU requirements in this field. The obligation of physical adjustments of the water and sewer system rested on the main level and the municipalities. The aim of the study was to present the development of water and sewage infrastructure in Kujawsko-Pomorskie, in connection with the requirements of the Water Framework Directive. The study also paid attention to the role of aid from the EU to respond rapidly to adapt to the requirements of the WFD. The analyzes carried out revealed that the measures taken in the different municipalities of the Kujawsko-Pomorskie, aimed at achieving the objectives of the WFD, are satisfactory. It was a marked improvement in the availability and quality of infrastructure related to water supply and sewerage. At the same time pointed out that in some communities there are still some shortcomings (mainly in the sewers), which will have to be eliminated in the coming years.