Ocena satysfakcji konsumenta w usługach handlu elektronicznego

Aleksandra Radziszewska
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
Radziszewska, Aleksandra (Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska)
Ocena satysfakcji konsumenta w usługach handlu elektronicznego
Assessment of customer’s satisfaction in e-commerce services
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 383-393

Streszczenie

Celem pracy jest studium literaturowe różnych aspektów i sposobów pomiaru jakości usług w kontekście zakupów internetowych. Na podstawie przeglądu literatury został zaproponowany alternatywny model oceny satysfakcji konsumentów w środowisku Internetu. Podstawowym celem pracy jest analiza relacji między poszczególnymi wymiarami jakości usług handlu elektronicznego a satysfakcją konsumentów. Analiza korelacji pozwoliła na wskazanie statystycznej istotności oraz siły wpływu zaproponowanych czynników na poziom satysfakcji e-konsumentów.

Abstract

The aim of this paper is to review various dimensions or measures of e-service quality in the context of online shopping. Based on the literature review an alternative online satisfaction assessment model has been proposed. The primary purpose of the paper is to study the relationships between the main dimensions of e-commerce quality and the e-customer satisfaction. By using correlation analysis the statistical significance and influence of proposed e-satisfaction factors has been indicated.