The relations between external and internal marketing communications

Anna Rogala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych
Rogala, Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych)
The relations between external and internal marketing communications
Komunikacja marketingowa skierowana do wnętrza i na zewnątrz organizacji – wzajemne relacje
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 394-404

Słowa kluczowe

komunikacja marketingowa komunikacja wewnętrzna marketing wewnętrzny wewnętrzne public relations wizerunek firmy

Key words

marketing communications integrated marketing communications internal communication internal marketing internal public relations company image

Streszczenie

Adresatem większości działań komunikacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa są potencjalni klienci. Aby zyskać ich przychylność i skłonić do skorzystania z oferty firmy, wykorzystuje się szereg instrumentów komunikacji marketingowej. Większość opracowań dotyczących tego procesu w centrum zainteresowania stawia klienta i jego potrzeby, przy czym klientem jest ten, który kupuje produkty bądź usługi przedsiębiorstwa. Tymczasem nie mniej uwagi powinno poświęcać się tzw. klientom wewnętrznym, czyli pracownikom organizacji. Głównym celem niniejszych rozważań jest analiza relacji między zewnętrzną i wewnętrzną komunikacją marketingową. Szczegółowa uwaga zostanie poświęcona działaniom z obszarów: marketingu personalnego, marketingu wewnętrznego i wewnętrznego public relations. W artykule zawarte zostaną częściowe wyniki badań ilościowych (ankieta bezpośrednia i ankieta internetowa) prowadzonych przez autorkę, dotyczące wewnętrznej komunikacji marketingowej i jej wpływu na personel przedsiębiorstw.

Abstract

The recipients of the majority of communication activities undertaken by enterprises are their potential clients. A range of instruments of marketing communications is used to win their favor and persuade them to use the company’s offer. The majority of studies related to marketing communications put clients and their needs in the center of attention; a client is considered a person who purchases the company’s products or services. However, equal attention should be devoted to internal clients i.e. the employees of the company. The main purpose of the following paper is the analysis of relations between external and internal marketing communications. Special attention is to be given to the activities from the fields of: human resources marketing, internal marketing and internal public relations. The paper will present partial results of the quantitative research (direct questionnaire and on-line questionnaire) conducted by the author. The research was related to internal marketing communications and its influence on the employees.