Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010

Łukasz Satoła
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Satoła, Łukasz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie)
Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010
Property tax policy in the municipalities of Malopolska Region in 2007-2010
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 425-434

Słowa kluczowe

budżet finanse samorządów gmina podatek od nieruchomości polityka podatkowa

Key words

budget community property tax self-government finance tax policy

Streszczenie

Polityka podatkowa gmin należy do najistotniejszych działań w zakresie pozyskiwania dochodów własnych umożliwiających finansowanie ustawowych zadań samorządu. W dobie kryzysu znaczenie właściwie prowadzonej polityki podatkowej wzrasta z uwagi na ograniczone możliwości kreowania innych źródeł dochodu. Celem artykułu jest ocena zróżnicowania polityki podatkowej gmin w zakresie stosowanych przez nie stawek podatku od nieruchomości. Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie stosowanych przez gminy stawek podatku od nieruchomości. Nie widać natomiast istotnych różnic w prowadzonej polityce podatkowej w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego i kryzysu ekonomicznego.

Abstract

Tax policy is one of the most important municipalities of activities related to the acquisition own incomes permitting the financing of local government statutory duties. In times of crisis, the importance of fiscal policy increases because of the limited possibilities to create other sources of income. Aim of this paper is to assess the diversity of tax policy conducted by municipalities in property tax rates. The results indicate a wide variation used by municipalities property tax rates. There were no significant differences in tax policy conducted in a period of dynamic growth and economic crisis.