Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród

Bogusław Sawicki1, Sylwia Golian2
1, 2 Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sawicki, Bogusław (Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Golian, Sylwia (Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród
Promotion and distribution of accommodation services in Krasnobród commune
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 435-445

Słowa kluczowe

usługi noclegowe promocja dystrybucja gmina Krasnobród

Key words

accommodation services promotion distribution Krasnobród commune

Streszczenie

Publikacja dotyczy promocji i dystrybucji usług noclegowych w gminie Krasnobród, położonej w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na obszarze Roztocza Środkowego. Jest to gmina turystyczna, a miasto Krasnobród posiada status uzdrowiska. Celem opracowania jest analiza i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez właścicieli obiektów noclegowych funkcjonujących w gminie Krasnobród, a także identyfikacja kanałów dystrybucji usług tych obiektów. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowej i wywiadu. Przeprowadzono także inwentaryzację terenową obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych w gminie, oraz dokonano analizy stron internetowych pod względem zawartych na nich informacji i czytelności. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że w gminie Krasnobród działa 83 obiekty noclegowe (42 to obiekty całoroczne) z 2561 miejscami noclegowymi (1936 miejsc całorocznych). Największą grupę obiektów noclegowych w gminie stanowią pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne (71%). Właściciele w promocji swoich przedsiębiorstw najczęściej wykorzystują reklamę internetową (96,4%), a także reklamę poprzez ulotki, pocztówki i wizytówki, wybierają oni najtańsze narzędzia promocji. Usługi noclegowe sprzedawane są przede wszystkim bezpośrednio przez telefon (100%), Internet (64,3%) i na miejscu (10%). Sprzedaż pośrednia ma mniejszy udział i odbywa się poprzez Krasnobrodzką Informację Turystyczną, biura podróży oraz Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne. Strony internetowe posiada 48 obiektów noclegowych. Można znaleźć na nich informacje o obiekcie i świadczonych usługach oraz dane kontaktowe. Stwierdzono, że strony internetowe są w większości czytelne i zawierają wystarczającą ilość informacji. Niekorzystnym zjawiskiem natomiast jest brak tłumaczenia ich na język obcy, a także brak możliwości rezerwacji on-line. Tylko 2% stron internetowych posiada takie funkcje.

Abstract

The publication concerns the promotion and distribution of accommodation services in Krasnobród commune, located in the south-eastern part of the Lublin province, in an area of Roztocze Środkowe. This is a tourist commune and the Krasnobród town has the status of a spa. The aim of the research is to analyze and to evaluate the promotional activities undertaken by the owners of accommodation facilities operating in Krasnobród commune, as well as to identify the service distribution channels of these objects. The research method applied diagnostic survey using the questionnaire and interview techniques. The field cataloguing of accommodation facilities and attractions in the commune was performed and analysis of web pages in terms of the contained information and readability, was also carried out. Achieved results revealed that 83 accommodation objects (including 42 the whole-year objects) with 2561 beds (including 1936 the whole-year beds) operate in Krasnobród commune The largest group of accommodation facilities in the commune is made up by guest rooms and agro-tourist farmhouses (71%). Most often, the owners use online advertising to promote their businesses (96.4%), as well as advertising on flyers, postcards, and business cards; although they choose the cheapest tools of promotion. Accommodation services are primarily sold directly by telephone (100%), Internet (64.3%) and at the point (10%). The direct sale is characterized by smaller share and takes place through Krasnobród Tourist Information, travel agencies, and Krasnobród Tourist Association. Forty-eight accommodation facilities has their own website. The websites allow for finding information on the object and services provided, as well as contact details. It was found that the web pages are usually clear and contain a sufficient amount of information. A negative trend, however, is the lack of translation into a foreign language, as well as lack of on-line booking. Only 2% of websites have such features.