Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego

Agnieszka Baruk1, Anna Iwanicka2
1 Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii
Baruk, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-2864-509X (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania)
Iwanicka, Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii)
Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego
Final Buyers’ Expectations As The Factor Stimulating Their Marketing Potential
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 45-54

Słowa kluczowe

oczekiwania nabywca finalny potencjał marketingowy oferent partnerstwo marketingowe

Key words

expectations final buyers marketing potential supplier marketing partnership

Streszczenie

W artykule została przedstawiona problematyka oczekiwań nabywców finalnych w kontekście stymulowania ich potencjału marketingowego. Głównym celem było zatem określenie roli oczekiwań nabywców w jego pobudzaniu. Dążąc do jego realizacji wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz metody analizy statystycznej wyników pierwotnych badań empirycznych. W artykule podkreślono m. in. konieczność spełniania rosnących oczekiwań nabywców jako cennych partnerów marketingowych, których potencjał marketingowy stanowi niezwykle ważne dopełnienie marketingowego potencjału oferenta, dzięki czemu można zbudować społeczność partnerów osiągających wymierne i niewymierne korzyści poprzez wspólne kreowanie oferty rynkowej. Zwrócono uwagę na bariery utrudniające ten proces oraz warunki, jakie muszą spełnić oferenci i nabywcy, aby stał się on rzeczywistością. Bariery te są relatywnie mniejsze w przypadku rynków wzrostowych, do których w Polsce należy rynek jagnięciny, co powinni wykorzystać jej oferenci. Niestety, jak wynika z badań, oczekiwania nabywców nie są spełnione, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji marketingowej, czego skutkiem jest luka marketingowa utrudniająca kształtowanie i wykorzystywanie ich potencjału marketingowego w sposób korzystny dla nich i dla oferentów.

Abstract

In the article the problem of customers’ expectations in the context of stimulating their marketing potential was presented. Defining and analysing the role of these expectations in the process of its forming was the main goal of this article. To gain this goal the following methods were applied: cognitive-critical analyse method in the theoretical part of the article and statistic analyse methods in the empirical part of it based on the results of the field researches. In the article the necessity of satisfying the customers’ expectations and treating them as key marketing partners was underlined. It’s very important because they have valuable marketing potential which should be used in the marketing activities of contemporary producers and retailers. In practise there are many barriers on the road of developing this potential. One of the main barriers is the gap between customers’ expectations and features of marketing offers addressed to them. Its existing breaks chances to create partnership based on common marketing potential.