Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020

Wojciech Sroka1, Wiesław Musiał2
1 Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Musiał, Wiesław; ORCID: 0000-0002-8213-4859 (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020
Problems of the delimitation of small agricultural farms in terms of the Common Agricultural Policy reform for the years 2014-2020
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 465-478

Streszczenie

Nadal trwają intensywne prace nad przygotowaniem projekcji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ważnym i nowym aspektem wspierania rolnictwa będzie specjalne wsparcie skierowane do gospodarstw drobnych oraz małych. Zajmują one w wielu krajach, zwłaszcza Europy środkowo-wschodniej znaczące ekonomicznie i ważne społecznie miejsce w strukturze rolnictwa. W opracowaniu dokonano próby prostego, wieloaspektowego i przydatnego do celów aplikacyjnych zdefiniowania gospodarstw drobnych oraz małych, wobec których mają być zastosowane specjalne instrumenty wsparcia. Przeprowadzone analizy wykazały, iż gospodarstwa drobne należy definiować jako jednostki o powierzchnia od 1 do 5 ha UR, natomiast gospodarstwa małe za pomocą wielkości ekonomicznej. Proponuje się aby za podmioty małe uznać te, których wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 2 tys. euro SO i mniejsza niż 8 tys. euro SO.

Abstract

Work on the preparation of Common Agricultural Policy for the years 2014-2020 is now in progress. The special aid aimed at semi-subsistence and small farms is to be both a significant and new aspect of the agricultural support. In many countries, especially in East-Central Europe, these farms hold important economic and social position in the agricultural structure. In the analysis an attempt has been made to define semi subsistence and small farms, towards which special support instruments are to be applied, in a simple, multi-faceted and useful for application aims way. The conducted analysis have shown that semi-subsistence farms should be defined as units from 1 to 5 ha of arable lands, whereas small farms should be defined with the use of economic size. It is suggested that these units, whose economic size is not smaller than 4 000 Euro SO and not smaller than 8 000 Euro SO, should be treated as small.