Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej

Aldona Standar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Standar, Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie)
Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej
Evaluation of the level of debt communes Wielkopolska after the accession to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 479-490

Słowa kluczowe

gminy poziom zadłużenia pozyskiwanie środków UE województwo wielkopolskie

Key words

communes the level of debt obtaining of European Union Regional Policy funds Wielkopolska Province

Streszczenie

akcesji do Unii Europejskiej. Integracja umożliwiła absorpcję znaczących środków polityki regionalnej Unii Europejskiej, a gminy stały się jednym z najważniejszych beneficjentów tej polityki. Realizacja tych inwestycji wymagała pokrycia tzw. wkładu własnego, co mogło wiązać się ze zwiększeniem zadłużenia. Problematyka zadłużenia samorządów jest także istotna z punktu widzenia kryzysu gospodarczego i wzrastającego zadłużenia państwa.

Abstract

The main aim of this article was to assess the level of debt of communities of Wielkopolska Province after Polish accession to the European Union. To evaluate the study used two debt indicators: the share of total income and total load of total revenue expenditure on debt service. The study included the impact of the following factors on the level of debt is: the size and type of the communities, the level of development of the communities and obtaining of EU regional policy in the years 2004-2006. Based on the analyzes it can be concluded that the level of debt was decreased to 2008, then grown rapidly. This was mostly due to an increase in debt of communities and the growing number of communes indebted to a very high extent.