CSR as a source of competitiveness of distribution channels

Magdalena Stefańska1, Grażyna Śmigielska2
1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Strategii Marketingowych, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych
Stefańska, Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Strategii Marketingowych)
Śmigielska, Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych)
CSR as a source of competitiveness of distribution channels
CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 491-502

Słowa kluczowe

CSR dostawcy handel detaliczny przewaga konkurencyjna model M. Portera

Key words

CSR suppliers retailing competitive advantage M. Porter's model

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie na udział CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej kanału dystrybucji. Autorki problem ten rozpatrują dla uwarunkowań współczesnej gospodarki, w której nie konkurują między sobą pojedyncze przedsiębiorstwa ale łańcuchy dostaw; również w Polsce daje się obecnie zauważyć postępujący proces przekształcania kanałów dystrybucji w łańcuchy dostaw. Łańcuchy ulegają również skróceniu - coraz częściej hurtownicy są w nich pomijani. W artykule sformułowano tezę, iż uczestnicy kanałów dystrybucji opartych na idei CSR dostarczają wyższą wartość dla finalnego nabywcy. Wartość tworzona w kanale dystrybucji rozumiana jest zgodnie z ujęciem M. Portera, jako wartość ekonomiczno-społeczna. Przedmiotem szczególnej uwagi są nowoczesne kanały dystrybucji na rynku FMCG w Polsce, w których silne kapitałowo przedsiębiorstwa handlowe mają znaczący wpływ na dostawców (producentów) towarów. Artykuł ma charakter teoretyczny, aczkolwiek przytoczono w nim przykłady z praktyki. Rezultatem jest wyjaśnienie mechanizmów zwiększających wartość kanałów dystrybucji działających w oparciu o ideę CSR. Oczekiwany rezultat praktyczny to identyfikacja obszarów, które zachęcałyby detalistów do zacieśniania współpracy w kanałach dystrybucji z dostawcami w oparciu o ideę CSR oraz wskazanie na rozwiązania, jakie można w tym zakresie podejmować.

Abstract

The article aims to indicate CSR's contribution to building the competitive advantage of the distribution channel. The authors examine the problem with regard to the modern economy where the competition is not between individual enterprises but supply channels; also in Poland one can observe a continuing transformation of distribution channels into supply chains. The chains are also shortened - wholesalers are more and more often omitted in the process. The article contains a thesis that participants of distribution channels based on the idea of CSR provide a greater value for the end buyer. The value developed in the distribution channel is understood in accordance with M. Porter's perspective as a socio-economic value. Worth particular attention are modern distribution channels on the FMCG market in Poland, in which economically strong trading companies have a significant influence on suppliers (producers) of goods. The article is theoretical in nature although it includes examples of practice. Its outcome is explanation of mechanisms increasing the value of distribution channels based on the idea of CSR. The expected practical result is identifying areas which would encourage retailers to tighten cooperation with suppliers in distribution channels based on the idea of CSR, and indicating solutions which can be applied for this purpose.